Regulamin Rajdu Źródeł Chodelki
• Cele Rajdu
Popularyzacja turystycznych walorów Lubelszczyzny.
Upowszechnienie aktywnej turystyki.
Popularyzacja rajdów na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku.
• Organizator
Michał Dubil.
• Termin i miejsce rajdu
17 września 2022 roku
Remiza OSP w Słotwinach
Słotwiny 124,
24-310 Słotwiny
• Ramowy program Rajdu
16 września – godz. 17:00 otwarcie Bazy
17 września – godz. 9:00 odprawa przed startem
– godz. 9:30 Start wszystkich tras
– godz. 12:30 – 13:00 Meta trasy 3h (30 min limitu spóźnień)
– godz. 17:30 – 18:30 Meta trasy 8h (60 min limitu spóźnień)
– około godz. 19:00 wręczenie nagród
18 września – do godz. 9:00 opuszczenie Bazy rajdu
• Trasy i kategorie startowe
Rywalizacja odbywać się będzie na zasadach rogainingu (dowolna kolejność potwierdzania Punktów Kontrolnych, PK jest tyle aby żaden zawodnik nie był w stanie potwierdzić wszystkich w limicie czasowym) na dwóch trasach:
TP 8h (plus 1h limitu spóźnień) – około 60 km (wg. Regulaminu PMnO – TP50)
TP 3h (plus 30min limitu spóźnień) – około 10-20 km
Rywalizacja rowerzystów odbywać się będzie na identycznej trasie i mapie, w jednej kategorii „C” z limitem 8h (plus 60 min limitu spóźnień).
Klasyfikacja Kobiet (K) zostanie utworzona tylko w kategorii TP 8h, w pozostałych kategoriach panie będą klasyfikowane w OPEN.
• Zasady rywalizacji
Każdy zawodnik lub zespół otrzymują przed startem kartę startową oraz kolorową mapę (1:50 000) z zaznaczonymi PK oraz opis wszystkich PK
PK oznaczone są w terenie lampionami płaskimi (kartka A-4 podzielona po przekątnej na część białą i czerwoną). Potwierdzenie PK odbywa się poprzez wpisanie w odpowiednie pole karty startowej dwuliterowego kodu odczytanego z lampionu. Za prawidłowo potwierdzony PK zawodnik/zespół otrzymuje punkty przeliczeniowe, których ilość zależy od stopnia trudności danego PK. Nie ma punktów mylnych ani stowarzyszonych.
Za PK o numerach od 10 do 19 – 1 punkt przeliczeniowy(pp)
Za PK o numerach od 20 do 29 – 2 pp
Za PK o numerach od 30 do 39 – 3 pp
Za PK o numerach od 40 do 49 – 4 pp
Za PK o numerach od 50 do 59 – 5 pp
Za PK o numerach od 60 do 69 – 6 pp
Za PK o numerach od 70 do 79 – 7 pp
Za PK o numerach od 80 do 89 – 8 pp
Za PK o numerach od 90 do 99 – 9 pp
Za każdą minutę spóźnienia na metę zawodnik/zespół otrzymuje karę 1pp.
Zwycięzcą zostaje zawodnik z największą liczbą pp (po odjęciu ewentualnej kary), w przypadku gdy dwóch lub więcej zawodników zdobyło równą liczbę pp, o zwycięstwie decyduje kolejność przybycia na metę.
Rajd Źródeł Chodelki jest zaliczany do Pucharu Maratonów na Orientację i Ligi PRO, punkty do klasyfikacji Pucharu będą przyznane zgodnie z regulaminem PMnO.
• Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
W Rajdzie Źródeł Chodelki może wziąć udział każdy, kto nie ma do tego przeciwwskazań medycznych (oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wypełniane w Bazie). Osoby niepełnoletnie muszą przez cały czas trwania Rajdu przebywać pod opieką pełnoletniego opiekuna, przy czym jeden dorosły może mieć kilku podopiecznych.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: rajdzrodelchodelki@poczta.fm Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię zawodnika, miejscowość zamieszkania, rok urodzenia oraz numer telefonu który, zawodnik będzie miał ze sobą w czasie rajdu (jeden na zespół). Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 10 września 2022 r, oraz w dniu zawodów w Bazie rajdu – o ile limit uczestników nie wyczerpie się wcześniej.
Limit uczestników wynosi 100 osób łącznie na wszystkie kategorie.
Zgłoszenie po 6 września nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Wszystkich zawodników obowiązuje wpisowe w wysokości uzależnionej od terminu wpłaty.
W terminie do 31 sierpnia włącznie
dorośli – 50 zł
dzieci – 25 zł
Od 1 września do 10 września 2022
dorośli – 60 zł
dzieci – 30 zł
po 10 września 2022 wpłaty wyłącznie gotówką w biurze Rajdu w kwocie:
dorośli – 70 zł
dzieci – 35 zł
Zwycięzcy ubiegłorocznego Rajdu Źródeł Chodelki w poszczególnych kategoriach są zwolnieni z opłaty startowej. Mieszkańcy gminy goszczącej Rajd Źródeł Chodelki mają prawo do 50% obniżki wpisowego.
Numer konta do wpłaty będzie znajdował się w wiadomości zwrotnej, potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia.
• Noclegi w Bazie Rajdu
Baza Rajdu mieści się w Remizie OSP w Słotwinach
Słotwiny 124,
24-310 Słotwiny
Organizatorzy zapewniają noclegi od piątku 16 IX do niedzieli 18 IX w warunkach turystycznych (sala gimnastyczna – trzeba mieć własny śpiwór i karimatę).
W Bazie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu, także po zakończeniu konkurencji.
• Świadczenia
Organizator zapewnia:
• Komplet kolorowych map
• Ciepły posiłek po powrocie z trasy
• Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika
• Koszulkę Rajdu Źródeł Chodelki
• Puchary i dyplomy dla zwycięzców
• Możliwość noclegu w Bazie rajdu
• Świeże powietrze bez ograniczeń
• Postanowienia końcowe
Zawodnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność a w przypadku zawodników niepełnoletnich odpowiedzialny jest opiekun.
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Podczas Rajdu należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Obowiązuje zakaz korzystania z elektronicznych urządzeń do nawigacji.
Organizator nie zapewnia transportu do Bazy zawodnikom, którzy zrezygnują z kontynuowania Rajdu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW w czasie Rajdu.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi udziału w imprezie bez podania przyczyny.
Posiadanie i wyrażanie własnego zdania na temat COVID 19 jest dozwolone ale nie zwalnia z obowiązku przestrzegania aktualnych przepisów dotyczących zapobiegania COVID 19 zarówno w Bazie imprezy jak i na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o ile sytuacja epidemiologiczna lub prawna ulegnie zmianom.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.