Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GBiDK  https://www:gbidk-karczmiska.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminna Biblioteka i Dom Kultury  w Karczmiskach
Adres korespondencyjny: ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze, 24-310 Karczmiska
Telefon: + 48 81 828 70 69

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2016.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.12.2016.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej).
  • Publikowane zdjęcia częściowo posiadają opis alternatywny (ALT).
  • Materiały wytworzone i przekazane przez podmioty zewnętrzne.
  • większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018-09-23, które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 18. 03. 2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pan Marcin Chojnacki, adres poczty elektronicznej: info@gbidk-karczmiska.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 8287069. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Karczmiskach
ul. Centralna 6, Karczmiska Pierwsze,
24-310 Karczmiska
Budynek składa się z  jednokondygnacyjnego korpusu głównego oraz dwukondygnacyjnego skrzydła. Do budynku prowadzi cztery wejścia. Główne wejście znajduje się od strony południowej. Drugie wejście od strony północnej (wykorzystywane głównie do działań kulturalnych). Od strony zachodniej są dwa wejścia gospodarcze.
Do budynku prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Drzwi wejściowe oraz przejścia do pomieszczeń o szerokości, która umożliwia łatwy dojazd do półek. Układ regałów zapewniają swobodę przemieszczania się osoby niepełnosprawnej i wybór książek.
W budynku nie ma windy ani innych ułatwień umożliwiających pokonanie schodów. Brak odpowiednio przystosowanych toalet.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Najbliższe miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy budynku Urzędu Gminy, ul Centralna 17, Karczmiska Pierwsze.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.