Cele i zadania

Gminna Biblioteka i Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w ramach zatwierdzonego planu działania instytucji kultury, a w chodząca w skład GBiDK Biblioteka działa w celu zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Karczmiska oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Zadania GBiDK:

Do zadań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
 2. Obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
 3. Prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
 4. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy,
 6. Współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
 7. Tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 8. Organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.
 9. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
 2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
 6. Promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,
 7. Organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorów autorskich, spotkań literackich i innych, mających na celu upowszechnianie kultury,
 8. Prowadzenie świetlic środowiskowych,
 9. Prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników,
 10. Prowadzenie Izby Regionalnej w Karczmiskach, popularyzacja regionalizmu i tradycji regionalnych,
 11. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym w ramach programów operacyjnych funduszy strukturalnych.
 12. Dom Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.